Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp deklaracji

VIII Ogród Jordanowski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej VIII Ogrodu Jordanowskiego

Dane teleadresowe jednostki

03-252 Warszawa

ul. Suwalska 13

 

Data publikacji strony internetowej: 01.03.2022 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.03.2022 r.

Strona internetowa VIII Ogród Jordanowski jest Zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie VIII Ogród Jordanowski
Strona VIII Ogród Jordanowski posiada między innymi następujące ułatwienia:

 

 

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia: 16.03.2021 r.
Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez .

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 01.03.2022 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor - Katarzyna Patrzyczna, oj8@edu.um.warszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 228113988. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

VIII Ogród Jordanowski

ul. Suwalska 13; 03-252 Warszawa

Wejście do budynku możliwe jest z dwóch stron:

 • od strony boiska - wejście po schodach, zabezpieczone videofonem
 • od strony placu zabaw - wejście po schodach i po pochylni, zabezpieczone dzwonkiem

Wszystkie udostępnione korytarze i pomieszczenia są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

W budynku nie ma różnic poziomów, które wymagałyby zastosowania platform lub wind.

Wszystkie pomieszczenia znajdują się na jednym poziomie.

Informacja głosowa jest zapewniona za pośrednictwem pracowników.

Pętle indukcyjne i tyflomapty nie są dostępne.

Nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością, jednak istnieje możliwość pozostawienia pojazdu na terenie placówki po otworzeniu bramy zdlanie sterowanej.

Na teren placówki można wchodzi z psem asystującym bez ograniczeń.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Brama główna znajduje się od strony ul. Turmonckiej (koordynaty Google Maps 52.29604059884964, 21.02964316173546)

Informacje dodatkowe i inne oświadczenia

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Patrzyczna
 • E-mail: oj8@eduwarszawa.pl
 • Telefon: 22 811 39 88

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.