Boisko

Baza boisk otwartych dla mieszkańców

Wszystkie boiska czynne są tylko do zmroku niezależnie od podanych godzin.

REGULAMIN

korzystania z boiska do piłki nożnej znajdującego się na terenie VIII Ogrodu Jordanowskiego w Warszawie

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. nr 2198)
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60)
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
  w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
  i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69).
 5. Zarządzenie nr 370/2016 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia
  23 marca 2016 r. w sprawie zasad współpracy szkół prowadzonych przez m. st. Warszawa z organizacjami pozarządowymi w zakresie udostępniania bazy szkolnej.

§ 1

 1. Boisko ze sztuczną nawierzchnią zlokalizowane jest na terenie VIII Ogrodu Jordanowskiego w Warszawie przy ul. Suwalskiej 13.
 2. Boisko zarządzane jest przez Dyrektora Placówki.

§ 2

 1. Boisko jest czynne od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00 – 21:30
 2. Uprawnieni do korzystania z boisk są:
 1. uczestnicy zajęć organizowanych przez VIII Ogród Jordanowski;
 2. dzieci pod opieką dorosłych (rodziców, prawnych opiekunów) i pozostałe i młodzież przebywające na terenie nie powierzone opiece VIII Ogrodu Jordanowskiego;
 3. wychowankowie przedszkoli i uczniowie szkół będących pod opieką nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest m. st. Warszawa.
 4. dziecięce i młodzieżowe kluby i stowarzyszenia prowadzące działalność na terenie m. st. Warszawy.
 5. dorośli mieszkańcy m. st. Warszawy.

§ 3

 1. Korzystanie z boiska jest możliwe po uprzedniej rezerwacji terminu, zgodnie z obowiązującymi zasadami Załącznik 1.  
 2. Korzystanie z obiektu odbywa się zgodnie z  harmonogramem –  Załącznik nr 2.
 3. Boisko w czasie użytkowania jest pod nadzorem pracownika VIII Ogrodu Jordanowskiego.

§ 4

 1. Dzieci pod opieką dorosłych (rodziców, prawnych opiekunów) i pozostałe przebywające na terenie nie powierzone opiece VIII Ogrodu Jordanowskiego korzystają z boiska nieodpłatnie.
 2. Wychowankowie przedszkoli i uczniowie szkół będących pod opieką nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest m. st. Warszawa, w ramach zajęć statutowych placówek korzystają z boiska nieodpłatnie i zobligowane są do podpisania porozumienia o współpracy;
 3. Dziecięce i młodzieżowe kluby, stowarzyszenia sportowe działające na terenie m. st. Warszawy, które prowadzą zajęcia treningowe dla dzieci korzystają z boiska nieodpłatnie i zobligowane są do podpisania umowę użyczenia;
 4. Dziecięce i młodzieżowe kluby, stowarzyszenia sportowe prowadzące rozgrywki ligowe dla dzieci i młodzieży korzystają z boiska odpłatnie i  zobligowane są do:
 1. dokonania rezerwacji terminu;
 2. podpisania umowy najmu;
 3. wypełnienia i podpisania deklaracji najemcy – Załącznik nr 3;
 4. dokonania opłaty, na podstawie wystawionego przez DBFO rachunku za faktycznie wykorzystane godziny, według obowiązującego cennika – Załącznik nr 4;
 1. Osoby dorosłe (wejścia grupowe) rezerwujące stałe terminy korzystają z obiektu odpłatnie zobligowane są do:
 1. dokonania rezerwacji terminu;
 2. podpisania umowy najmu;
 3. wypełnienia i podpisania deklaracji najemcy – Załącznik nr 3;
 4. dokonania opłaty według obowiązującego cennika – załącznik nr 4, na podstawie faktury za faktycznie wykorzystane godziny, na konto Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy na wydzielony rachunek dochodów VIII Ogrodu Jordanowskiego: nr 62 1030 1508 0000 0005 5084 2068 w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
 1. Osoby dorosłe (wejścia grupowe) rezerwujące wejścia jednorazowe na boisko korzystają z obiektu odpłatnie i zobligowane są do:
 1. dokonania rezerwacji terminu;
 2. wypełnienia i podpisania deklaracji najemcy – Załącznik nr 3;
 3. dokonania opłaty na konto Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy na wydzielony rachunek dochodów VIII Ogrodu Jordanowskiego: nr 62 1030 1508 0000 0005 5084 2068 i okazania dowodu wpłaty przed wejściem na boisko.

§ 5

 1. Korzystający z boiska zobowiązani są do używania odpowiednich strojów sportowych oraz obuwia sportowego (przystosowanych do gry na sztucznej murawie).
 2. Zabrania się używania obuwia piłkarskiego z korkami metalowymi.  

§ 6

 1. Zajęcia sportowe mogą być prowadzone wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, która przyjmie odpowiedzialność za osoby uczestniczące w zajęciach, wskazując listę osób zgłoszonych pod opiekę.
 2. Wychowawcy zatrudnieni w Placówce ponoszą odpowiedzialność za dzieci powierzone opiece VIII Ogrodu Jordanowskiego.
 3. Osoby prowadzące zajęcia z dziećmi w ramach godzin wychowania fizycznego są odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz za właściwą organizację zajęć, porządek i dyscyplinę ćwiczących.
 4. Osoby pełnoletnie korzystające z boiska ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo we własnym zakresie.

§ 7

Korzystający z boiska powinien sprawdzić stan techniczny boisk i urządzeń, z których będzie korzystał. W przypadku zauważenia usterek zobowiązany jest zgłosić ten fakt Dyrektorowi VIII Ogrodu Jordanowskiego lub osobie dozorującej obiekt.

§ 8

Na terenie boiska obowiązuje zakaz poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach i innym podobnym sprzęcie.

§ 9

 1. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z boiska i znajdujących się na nim urządzeń odpowiadają korzystający, a w przypadku osób niepełnoletnich – ich opiekunowie i rodzice.
 2. Za powstałe szkody materialne obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.

§ 10

Zabrania się wnoszenia na teren boiska piłkarskiego materiałów i przedmiotów niebezpiecznych.

§ 11

Na terenie boiska obowiązuje bezwzględny zakaz :

 1. używania niewłaściwego obuwia,
 2. palenia tytoniu w tym e-papierosów,
 3. spożywania napojów alkoholowych,
 4. przyjmowania środków odurzających,
 5. przebywania na nim osób w stanie nietrzeźwym,
 6. wprowadzania zwierząt,
 7. korzystania z boiska w godzinach nocnych,
 8. zachowań stwarzających zagrożenie dla innych uczestników.

§ 12

Wszystkich użytkowników boiska obowiązuje ścisłe przestrzeganie przepisów bhp oraz zachowanie porządku, czystości i estetyki na terenie całego obiektu i w jego bezpośrednim otoczeniu.

§ 13

Zarządzający boiskiem zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanych rezerwacji:

 1. w celu realizacji statutowych działań VIII Ogrodu Jordanowskiego;
 2. w razie niesprzyjających warunków atmosferycznych (w tym zalegającego śniegu).

§ 14

Korzystający i przebywający na obiektach sportowych zobowiązani są do przestrzegania zaleceń zawartych w niniejszym regulaminie wraz z jego załącznikami.

§ 15

 1. Regulamin obowiązuje od chwili podpisania.
 2. Traci moc regulamin korzystania z boisk wielofunkcyjnych z dnia 3 stycznia 2011 r.